STATUT FUNDACJI POMARAŃCZOWA DROGA

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

§1

Izabela Godyń oraz Małgorzata Kupnicka zwane dalej „Fundatorami” ustanowiły
aktem notarialnym 3459/2016 spisanym przed notariuszem Piotrem Malinowskim w Kancelarii Notarialnej Notariusze Edyta Malinowska, Piotr Malinowski spółka cywilna przy ul. Bankowej nr 14 w Jeleniej Górze, fundację o nazwie Fundacja Pomarańczowa Droga.

§2

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jednakże dla prawidłowego realizowania celów, Fundacja może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.

§4

Fundacja ma prawo powoływać przedstawicielstwa stałe lub czasowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami. Może również, dla realizacji celów statutowych łączyć się i współpracować z innymi fundacjami.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.

§6

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§7

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§8

Fundacja używa pieczęci z napisem "Fundacja Pomarańczowa Droga", oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§9

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§10

Właściwym ministrem za względu na cele Fundacji i nadzór jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 2: Cele i zasady działania Fundacji

§11

1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy ubogim społecznościom zamieszkującym Republikę Madagaskaru i Republikę Rwanda, ukierunkowanej na:

1. Wspieranie rozwoju społecznego i edukacji,

2. Poprawę poziomu życia poprzez wspieranie pozyskania wykształcenia zawodowego,

3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

4. Ochronę zdrowia i pomocy społecznej,

5. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,

6. Pomoc humanitarną,

7. Szerzenie idei wolontariatu.

2. Celem Fundacji jest również promocja wiedzy na temat Republiki Madagaskaru i Republiki Rwanda.

§12

1. Fundacja może realizować swoje cele wszystkimi prawnie dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:

1. Rozpowszechnianie informacji o Republikach Madagaskaru i Rwandy, a także propagowanie potrzeby pomocy występującej w tych krajach poprzez środki masowego przekazu, ulotki, spotkania.

2. Organizowanie imprez informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych związanych z tematyką życia w Republikach Madagaskaru i Rwandy.

3. Współpraca z innymi organizacjami religijnymi, świeckimi a także z władzami samorządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

4. Organizowanie programu adopcji na odległość mającego na celu wsparcie finansowe i rzeczowe ubogich dzieci i ich rodzin.

5. Organizowanie zbiórek rzeczowych na rzecz ubogiej społeczności z Republik Madagaskaru i Rwandy.

6. Przyjmowanie darowizn od innych organizacji, firm, osób indywidualnych pragnących wesprzeć cele statutowe Fundacji.

7. Ubieganie się o dotacje na rzecz wsparcia ubogiej ludności w Republikach Madagaskaru i Rwandy.

8. Organizowanie zbiórek publicznych na cele statutowe.

9. Promowanie turystyki w Republikach Madagaskaru i Rwandy.

10. Promowanie rękodzieła wytworzonego w Republikach Madagaskaru i Rwandy.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

3. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, której szczegóły są ustalone przez Zarząd w uchwale.

Rozdział 3: Majątek i dochody Fundacji

§13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§14

Dochodami Fundacji są:

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

1. Darowizn, spadków, zapisów.

2. Dotacji i subwencji osób prawnych.

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

4. Dochodów z majątku fundacji.

5. Odsetek bankowych.

6. Dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji każdorazowo składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – przy czym wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. W sytuacji przeciwnej Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§16

Zarząd Fundacji może nie przyjąć darowizny przekazanej przez ofiarodawcę, jeżeli uzna, że pochodzi ona z nielegalnego źródła lub uzna, że przyjęcie jej będzie miało negatywny skutek dla dobrego imienia Fundacji. W takim wypadku Zarząd ma prawo zwrócić ofiarodawcy przekazaną darowiznę.

§17

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§18

Wszelkie umowy, pełnomocnictwa oraz oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmiany w majątku Fundacji lub oświadczenia o sprawach niemajątkowych muszą mieć formę pisemną i wymagają dla swej ważności podpisu jednego członka Zarządu.

Rozdział 4: Organy Fundacji

§19

1. Organy Fundacji:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Rada Fundacji. Zwana dalej Radą.

§20

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest organem kierującym i zarządzającym działalnością Fundacji oraz reprezentującym Fundację na zewnątrz.

2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób, w tym Prezes i Wiceprezes.

3. Uprawnionym do reprezentowania Fundacji jak i składania oświadczeń woli w jej imieniu jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

4. Fundator może być członkiem Zarządu.

5. O składzie Zarządu Fundacji jak i o ilości jego członków na okres danej kadencji decydują Fundatorzy. Uchwała Fundatorów w tym zakresie winna być podjęta jednogłośnie najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Fundacji.

6. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów na czteroletnie kadencje. Z chwilą zakończenia kadencji organu kończy się okres pełnienia funkcji przez wszystkich jego członków, w tym również powołanych w trakcie kadencji.

7. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.

9. Fundacja może zawierać z członkami Zarządu Fundacji umowy o pracę.

10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

12. W przypadku braku możliwości lub znacznych utrudnień w odbyciu posiedzenia, uchwała może być podjęta w drodze głosowania pisemnego.

13. Każdy z członków Zarządu musi być poinformowany o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu drogą elektroniczną.

§21

1. Do zadań Zarządu i jego członków należy:

1. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

2. Bieżąca działalność Fundacji.

3. Przygotowanie merytoryczne i finansowe planów działalności Fundacji.

4. Przygotowanie merytoryczne i finansowe sprawozdań z działalności Fundacji.

5. Przyznawanie dyplomów, odznaczeń i honorowego członkostwa Fundacji.

6. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

7. Podejmowanie wszelkich decyzji w istotnych dla Fundacji sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

8. Ustalanie wielkość zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzeń dla pracowników Fundacji i podpisywanie z nimi umowy.

9. Delegowanie swoich uprawnień zatrudnionym pracownikom.

10. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji któregokolwiek organu Fundacji.

2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

1. Złożenia rezygnacji.

2. Odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatorów.

3. Ustania kadencji Zarządu Fundacji, bądź w wyniku uchwały Zarządu Fundacji o samorozwiązaniu.

4. Śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie członkostwa.

§22

Fundatorzy

1. Do obowiązków Fundatorów należy:

1. Ustalenie i zmiana statutu.

2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

§23

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków powołanych na czas nieokreślony przez Fundatorów w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności działania na szkodę Fundacji lub sprzecznego z jej celami statutowymi) odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Fundatorów.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady.

2. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Śmierci.

4. Podjęcia decyzji o odwołaniu członka Rady Fundacji przez Fundatorów.

5. W przypadku konieczności uzupełnienia lub powiększenia składu Rady Fundacji, nowego członka lub członków powołują Fundatorzy w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

7. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy przed upływem roku od daty zwołania ostatniego zwyczajnego zebrania Rady Fundacji.

8. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdemu z członków przysługuje jeden głos, jednak w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

9. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek Przewodniczącego, dwóch członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§24

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

1. Wyrażanie opinii na temat proponowanych przez Zarząd Fundacji ścieżek rozwoju.

2. Opiniowanie i kontrola stanu realizacji projektów i przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Fundacji.

3. Kontrola działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu finansowego Fundacji.

2. Rada Fundacji w celu realizowania swych kompetencji kontrolnych jest uprawniona do:

1. Badania gospodarki finansowej Fundacji.

2. Przyjmowania sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji.

3. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

4. Żądania od członków Zarządu Fundacji pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ma charakter honorowy i nie przysługuje za nie prawo do wynagrodzenia.

Rozdział 5: Zmiana Statutu, połączenie z inną organizacją i likwidacja

§25

Zmiana Statutu

Zmian w Statucie w tym również zmian celów Fundacji dokonują Fundatorzy w formie podjętej jednogłośnie.

§26

Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem

Fundacja może się połączyć z inną organizacją o charakterze fundacji lub stowarzyszenia na podstawie jednogłośnej uchwały Fundatorów.

§27

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.

2. Fundatorzy mają prawo podjąć jednomyślną uchwałę o likwidacji Fundacji bez konieczności jej uzasadniania.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji winny zostać przeznaczone na mocy uchwały Zarządu Fundacji na rzecz zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

4. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Rozdział 6: Postanowienia Końcowe

§28

Po śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.