REGULAMIN KONKURSU NA LOGO FUNDACJI POMARAŃCZOWA DROGA

I ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na projekt logo Fundacji Pomarańczowa Droga, zwanej dalej "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pomarańczowa Droga z siedzibą w Jeleniej Górze, ul Wyczółkowskiego 62/7, 58-500, zwane dalej ”Organizatorem”.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03-10-2016r. i trwa do 16-10-2016 r. włącznie. Rozstrzygnięcie Konkursu, a zatem podanie wyników do wiadomości publicznej nastąpi dnia 18-10-2016 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt 3.

II Cel Konkursu

5. Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Fundacji Pomarańczowa Droga, zwanego dalej ”Logo”, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Fundacji.

6. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych. W szczególności wykorzystywany będzie na papierze fundacyjnym i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.

7. Logo powinno zawierać element drogi i uśmiechnięte dziecko afrykańskie (lub dzieci).

8. Logo powinno składać się z nazwy Fundacji i elementu graficznego.

III UCZESTNICY KONKURSU

 

9. Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, firm i organizacji włącznie.

10. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie.

11. W przypadku osób fizycznych, w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

12. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

13. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie swojej propozycji logo wraz z podpisaną Kartą zgłoszeniową do konkursu (która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) na projekt logo Fundacji Pomarańczowa Droga do końca dnia 16-10-2016 na e-mail: pomarańczowa.droga@gmail.com

14. Nadesłana propozycja powinna zawierać następujące informacje o Uczestniku podane w podpisanej Karcie zgłoszeniowej:

a. Imię i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę oraz nazwisko osoby uprawnionych do jej reprezentowania.

b. Adres do korespondencji.

c. Telefon kontaktowy.

d. Adres e-mail.

15. Brak jakiegokolwiek elementu wspomnianego w punkcie 14, powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

16. Nadesłanie kompletnego zgłoszenia jest równoznaczne z wzięciem udziału w niniejszym Konkursie, a więc równoznaczne z oświadczeniem, iż:

a. Uczestnikowi przysługują prawa autorskie oraz prawa zależne (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do składanego projektu logo, oraz że wyraża zgodę na korzystanie z projektu logo na czas trwania konkursu i na cele związane z jego przeprowadzeniem.

b. Przystępując do Konkursu Uczestnik zapoznał się i zaakceptował warunki określone w Regulaminie Konkursu,

c. Przystępując do Konkursu, Uczestnik nie narusza żadnego z postanowień Regulaminu Konkursu,

d. Zaproponowane Logo powstało wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu, jest utworem pierwotnym i nie było wcześniej nigdzie publikowane,

e. W przypadku uznania złożonego przez Uczestnika projektu logo za najlepszy (wygrania konkursu), Uczestnik zobowiązuje się przenieść na Fundację Pomarańczowa Droga autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

17. Uczestnik wyłoniony jako zwycięzca jest zobowiązany do podpisania Umowy nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich majątkowych, która stanowi Załącznik numer 2 do Regulaminu.

18. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.

19. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 projekty Logo. Dwa projekty od tego samego uczestnika powinny być nadesłane przy użyciu jednego Formularza Zgłoszeniowego.

20. Projekt Logo może być utworzony za pomocą narzędzi grafiki komputerowej lub namalowany odręcznie. Logo należy zgłosić do Konkursu w wersji:

a. Kolorowej na białym tle, zapisanej w formacie JPG.

b. Czarno-białej, zapisanej w formacie JPG.

21. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu. Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.

V. KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

23. Komisja Konkursowa powołana jest do oceny złożonych projektów Logo oraz do oceny spełnienia przez Uczestników warunków formalnych wynikających z Regulaminu.

24. W skład Komisji Konkursowej wchodzą członkowie Zarządu Fundacji.

25. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę drogą jednogłośnego głosowania.

VI OCENA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW I WYBÓR ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

26. Przy ocenie prac konkursowych, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:

a. Kryterium przejrzystości przekazu – Logo ma służyć identyfikacji wizualnej Fundacji Pomarańczowa Droga oraz nawiązywać do celów Fundacji.

b. Kryterium kreatywności – Logo powinno cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiane jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która wzbudza zainteresowanie.

c.Kryterium funkcjonalności  – Logo musi funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej.

VII NAGRODA

27. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci oryginalnego kosza wyplecionego z rafii na Madagaskarze. Dodatkowo, wygrana praca zostanie nagrodzona 2 biletami na koncert zespołu Foliba, który odbędzie się 28-10-2016 we Wrocławiu. Ponadto, nazwisko/nazwa zwycięzcy jako pomysłodawcy zostanie na stałe umieszczona na stronie internetowej Fundacji Pomarańczowa Droga. W przypadku osób prawnych, na stronie zostanie zamieszczone również jej logo.

28. Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie Organizatorowi wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 13 i 17.

29. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu logo z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

30. Wyniki konkursu zostaną zakomunikowane Laureatowi dnia 17-10-2016 poprzez kontakt telefoniczny lub mailowo.

31. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej dnia 18-10-2016 poprzez wpis na stronie Fundacji: pomaranczowadroga.pl oraz na oficjalnym profilu Fundacji na Facebooku.

32. Wyniki Konkursu są ostateczne. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadna forma odwołania.

33. Formę, termin i sposób przekazania nagrody ustala Organizator.

34. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Laureacie Konkursu.

35. W przypadku nie zawarcia umowy wspomnianej w punkcie 17 pomiędzy Laureatem Konkursu a Organizatorem z przyczyn leżących po stronie Laureata, Organizatorowi przysługuje prawo do ponownego zwołania Komisji Konkursowej w celu dokonania ponownego wyboru Laureata Konkursu (zajmującego I miejsce).

IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

36. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

37. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród.

38. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi przekazania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, praca konkursowa przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu.

39. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

43. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu przy jednoczesnym opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej pomaranczowadroga.pl

44. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu, przerwania, odwołania lub unieważnienia Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Unieważnienie Konkursu może nastąpić w szczególności w przypadku odmowy przez Uczestnika zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 18. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

45. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

46. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

47. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie pomaranczowadroga.pl

48. Prawem właściwym dla niniejszego konkursu jest prawo polskie.

49. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn.zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).

50. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres: pomarańczowa.droga@gmail.com

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa

2. Umowa nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych